Hệ thống quản lý học tập Trường Đại học Đà Lạt LMS-DLU

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên:

Hướng dẫn đăng nhập

  1.  Để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý Học tập Trường Đại học Đà Lạt:

    • Người dùng là sinh viên thì sử dụng MSSV;

    • Người dùng là Giảng viên, cán bộ Trường Đại học Đà Lạt sử dụng tên email  loại bỏ đuôi là @dlu.edu.vn.

  2. Để khôi phục lại mật khẩu đã mất, vui lòng truy cập vào https://lms.dlu.edu.vn/login/forgot_password.php, một thư xác nhận sẽ gửi đến email. Trong trường hợp không nhận được email thì kiểm tra thông tin trong hộp thư thư rác.

  3. Để theo dõi các thông báo của nhà trường, truy cập website: https://dlu.edu.vn