ADVANCED WRITING - AV46MNCĐ

WRITING 5 – ADVANCED WRITING

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần giới thiệu các dạng viết cao cấp, phục vụ cho các kỳ thi năng lực tiếng Anh theo
chuẩn quốc tế (IELTS, FCE và TOEFLiBT), và phục vụ cho việc viết các bài báo, nghiên cứu
khoa học. Các phương pháp và kỹ năng trong học phần bao gồm diễn giải thông tin từ các
bảng biểu, sơ đồ, tóm tắt thông tin từ các nguồn văn bản đọc và nghe để trình bày quan điểm
cá nhân.