GDTC2- Bóng đá - GV Vũ Quang huy

Các lớp học tự chọn môn bóng đá do giảng viên Vũ Quang Huy hướng dẫn

Giáo viên: Vu Quang Huy