Môn giáo dục quốc phòng và an ninh 3. Vũ đình Sơn

Giúp các em nắm được các kiến thức cơ bản về bộ môn quốc phòng 3 về lý thuyết củng như các động tác thực hành theo chuẩn chương trinh của bộ giáo dục và đào tạo.

Giáo viên: Vu Dinh Son