Tiếng Anh chuyên ngành XHH (XHK45)

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành xã hội nhằm cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ chuyên ngành về xã hội học. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội thực hành việc đọc, nghe, giao tiếp và viết các chủ đề về xã hội học bằng tiếng Anh ở mức cơ bản. Học phần tập trung vào định nghĩa về xã hội học, các quan điểm lý thuyết, nghiên cứu xã hội, văn hóa, gia đình, chính sách xã hội và những chủ đề liên quan đến các nhóm xã hội với những vấn đề xã hội phổ biến.