Tâm lý học đại cương

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng, bản chất, các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. Bên cạnh đó, học phần bao gồm các kiến thức về cơ sở sinh học và xã hội của tâm lý người. Ngoài ra, học phần bao gồm những kiến thức về những hiện tượng tâm lý cơ bản như: nhận thức, cảm xúc - tình cảm, ý chí, nhân cách con người.

Giáo viên: Vu Mong Doa