Cong tac xa hoi voi nguoi nghien chat (CPK43)

Học phần Công tác xã hội với người nghiện chất là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức Cơ sở ngành được giảng dạy trong học kỳ I năm học thứ tư.  Học phần này giới thiệu tổng quan về chất gây nghiện bao gồm lịch sử chất gây nghiện (ma túy), thực trạng và tác động của ma túy lên người sử dụng, các lý thuyết/phương pháp/mô hình tiếp cận với người nghiện ma túy, nguyên nhân và hình thái sử dụng chất gây nghiện, những vấn đề liên quan đến nghiện ma túy và HIV, vai trò của nhà nước, cộng đồng, gia đình và nhân viên xã hội đối với người nghiện ma túy, kỹ năng tham vấn điều trị nghiện ma túy. Môn học cũng giới thiệu về quản lý trường hợp và thực hành quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy bao gồm tổng quan, các nguyên tắc, vai trò của nhân viên xã hội, những kỹ năng cần thiết và quy trình quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy.