Nhập môn Công tác xã hội XHK45

¨Môn học nhập môn công tác xã hội cung cấp nền tảng kiến thức ban đầu trước khi học các môn học tiếp theo như công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội với nhóm, công tác xã hội cộng đồng/tổ chức và phát triển cộng đồng. Môn học như là một sự khai tâm về khoa học công tác xã hội, giúp sinh viên hiểu được công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề nghiệp chuyên môn. Theo đó, môn học giới thiệu tổng quan về cơ sở lý luận khoa học công tác xã hội (định nghĩa, các thuật ngữ, lý thuyết, phương pháp, các lĩnh vực hoạt động…), đồng thời giúp sinh viên hiểu khái quát lịch sử công tác xã hội, các quan điểm, nguyên tắc, đạo đức và vai trò của công tác xã hội trong hệ thống an sinh xã hội.
Giáo viên: Vo Thuan