CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT - CPK43

Học phần Công tác xã hội với người khuyết tật là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy trong học kỳ 1 của năm thứ 4. Học phần cung cấp cho người học kiến thức về người khuyết tật, các dạng tật, nguyên nhân, khó khăn nhu cầu của người khuyết tật, chính sách pháp luật, các mô hình dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật. Bên cạnh đó người học biết cách tiếp cận hệ thống về công tác xã hội đối với người khuyết tật, nhân viên công tác xã hội cũng có những lưu ý khi làm việc với người khuyết tật.