Xây Dựng và Quản Lý Dự Án Phát Triển

Học phần Xây dựng và quản lý dự án phát triển là học phần bắt buộc thuộc kiến thức ngành giảng dạy học kỳ I năm 4, giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản như dự án, quản lý, quản lý dự án cũng như những yếu tố cấu thành dự án, đặc điểm dự án, vai trò của người quản lý dự án. Trên cơ sở đó, học phần cung cấp, trang bị cho sinh viên những hiểu biết và kỹ năng khi tìm hiểu cũng như đánh giá cộng đồng để nhận diện các chiến lược ưu tiên trong can thiệp để phát triển. Một phần quan trọng trong nội dung học phần là trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong cách thức xây dựng một bản đề nghị dự án tốt, thuyết phục tổ chức, nhà tài trợ. Ngoài ra, học phần giới thiệu và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và năng lực trong quản lý các mặt của dự án như quản lý nguồn lực; quản lý thời gian; quản lý công việc; quản lý tài chính và nguồn lực vật chất; quản lý thông tin; và giám sát, lượng giá.

Giáo viên: Ha Thi An