English in Social Work CPK44

Học phần Tiếng Anh chuyên ngành công tác xã hội là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức Ngành được giảng dạy trong học kỳ II năm học thứ hai. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ chuyên ngành về công tác xã hội. Thông qua học phần, sinh viên có cơ hội thực hành việc đọc, nghe, giao tiếp và viết các chủ đề về công tác xã hội bằng tiếng Anh ở mức cơ bản. Học phần tập trung vào định nghĩa về công tác xã hội, giá trị, nguyên tắc đạo đức và tiến trình trợ giúp trong thực hành công tác xã hội. Học phần cũng cung cấp những kiến thức bằng tiếng Anh liên quan đến các phương pháp thực hành công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng.