Xã hội học đại cương K45HQA QHK45

Học phần Xã hội học đại cương nhằm:
1/. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội học là gì, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phân loại, mối quan hệ giữa xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác cũng như lịch sử phát triển của xã hội học trên thế giới và Việt Nam.
2/. Phân tích những khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học, tìm hiểu một số lý thuyết và giới thiệu một số chuyên ngành xã hội học.
3/. Hiểu được khái quát các bước tiến hành trong một cuộc điều tra xã hội học và một số phương pháp nghiên cứu cụ thể của xã hội học và
4/. Áp dụng những lý thuyết vào phân tích một sự kiện thực tiễn.
Giáo viên: Vo Thuan