KỸ NĂNG MỀM TRONG DU LỊCH.

Học phần Kỹ năng mềm trong du lịch là học phần tự chọn, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về những kỹ năng mềm cần thiết cho nhân viên ngành du lịch để nâng cao khả năng phục vụ khách du lịch.