BASIC WRITING

Học phần Viết Cơ Bản là học phần bắt buộc, được giảng dạy vào học kỳ thứ I, là học phần thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn trong khối Kiến thức giáo dục đại cương. Học phần hướng dẫn sinh viên nhận biết và luyện tập viết các thể loại câu trong tiếng Anh, nhận biết và sửa các loại lỗi câu thường gặp trong tiếng Anh, nhận biết và luyện tập viết các thể loại câu từ câu ngắn, đơn giản, đến câu hay và hiệu quả cũng như luyện tập viết các đoạn văn ngắn đơn giản đồng thời tránh các lỗi thường gặp.

Giáo viên: Duong Huy