MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 3 QTK44B-CLC

Giúp sinh nắm được các kiến thức, kỷ năng sinh hoạt và điều lệnh trong quân đội

Giáo viên: Vu Dinh Son