BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 3 LỚP KTK44A

Trang bị cho sinh viên các kiên thức và kỷ nang sinh hoạt học tập và chiến đấu của quân nhân

Giáo viên: Vu Dinh Son