HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 4

GIÚP SINH VIÊN NẮM ĐƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KỶ NĂNG SINH HOẠT CỦNG NHƯ RÈN LUYỆN CỦA QUÂN NHÂN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Giáo viên: Vu Dinh Son