GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH - HỌC PHẦN 1, 2 - KHÓA K44 - NGUYỄN ĐỨC THUẬN

1. Môn Giáo dục quốc phòng 1: 

  • Nhóm 03 Gồm các lớp: CSK44,DLK44C, DLK44D, HHK44, HHK44SP, MTK44, SHK44CLC, TNK44, TNK44SP
  • Nhóm 11 gồm các lớp: QTK44A, QTK44B, QTK44C,QTK44D.

2. Môn Giáo dục quốc phòng 2: 

  • Nhóm 03 Gồm các lớp: CSK44,DLK44C, DLK44D, HHK44, HHK44SP, MTK44, SHK44CLC, TNK44, TNK44SP
  • Nhóm 11 gồm các lớp: QTK44A, QTK44B, QTK44C,QTK44D.