Lịch sử quan hệ quốc tế

Khóa học giới thiệu về các sự kiện chính của quan hệ quốc tế từ thời cận đại cho đến nay, từ đó sinh viên nắm được sự vận động của quan hệ quốc tế từ quá khứ đến hiện tại.

Giáo viên: Hoang Thuy Quynh