Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Khóa học này hướng dẫn cách thức:

  • Tạo khóa học;
  • Tải tài nguyên học tập;
  • Tổ chức hoạt động giảng dạy;
  • Xây dựng kịch bản giảng dạy dựa trên các ràng buộc.