Thực tập nghề nghiệp 2 (GV: NGUYỄN THỊ MINH HIỀN)

Học phần Thực tập nghề nghiệp 2 là thực tập phát triển cộng đồng, nhằm giúp sinh viên liên hệ, áp dụng lý thuyết phát triển cộng đồng vào thực tiễn tại một cộng đồng cụ thể và từ thực tiễn giúp sinh viên hiểu rõ hơn, sâu hơn những lý thuyết đã học. Học phần chú trọng vào việc rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ tin cậy với chính quyền, các ban ngành, cán bộ và người dân tại cộng đồng. Bên cạnh đó, học phần thực tập chú trọng trang bị cho sinh viên hình thành những ý thức và khả năng nhìn nhận cộng đồng dưới cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội và chính trị. Điều quan trọng mà học phần hướng đến thông qua quá trình thực tập thực tế tại cộng đồng là cung cấp các cơ hội sinh viên phát triển những kỹ năng và năng lực chuyên môn trong thực hành nghề như kỹ năng hội nhập và làm việc với cộng đồng; xây dựng hồ sơ cộng đồng; nhận diện nhu cầu, vấn đề và thế mạnh của cộng đồng; truyền thông giao tiếp; tạo sự tham gia; tổ chức và lên kế hoạch, lượng giá. Mặt khác, trên cơ sở kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, học phần tập trung phát triển năng lực làm việc nhóm của sinh viên thông qua việc xây dựng các kế hoạch chiến lược can thiệp giải quyết một vấn đề cụ thể tại cộng đồng. Ngoài ra, học phần thực tập nghề nghiệp 2 hướng tới giúp sinh viên phát triển/ củng cố tinh thần dấn thân của một tác viên phát triển vì một xã hội công bằng và xây dựng tác phong chuyên nghiệp của một nhân viên xã hội khi làm việc với cộng đồng.