Luật Tài chính công LHK44ĐD

Học phần Luật Tài chính công là học phần bắt buộc, cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tài chính công; chế độ pháp lý về huy động các nguồn lực tài chính công; pháp luật về phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính công và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính công; đặc biệt tập trung vào các quy định của pháp luật về lĩnh vực ngân sách nhà nước và pháp luật về thuế.

Giáo viên: Le Thi Thu Hien

LUẬT ĐẤT ĐAI LỚP LHK44B. THẦY NGUYỄN ĐẮC VĂN

Môn học trang bị những kiến thức pháp lý cơ bản về ngành luật đất đai như: chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thời hạn, hạn mức sử dụng đất; cấp GCNQSDĐ; thu hồi, bồi thường; quyền av2 nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai

Giáo viên: Nguyen Dac Van