Hình học đại số

Khóa học Hình học đại số được thiết kế cho học viên cao học ngành Toán học. Nội dung của khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản về tập đại số, định lý không điểm của Hilbert, đa tạp đại số xạ ảnh, đa tạp Grassmann, phép nhúng Veronese, phép nhúng Segre, phép nhúng Plucker.  

Giáo viên: Dang Tuan Hiep