Toán cao cấp B1

Đây là lớp ôn tập Hè dành cho SV đã từng học từ 1 lần trở lên. Thời lượng lớp học rất ít, chỉ bằng 1/3 thời lượng học thông thường. Do đó, SV cần đọc trước tài liệu, trên lớp chủ yếu chỉ tóm tắt kiến thức và trao đổi những vấn đề SV chưa rõ.

Giáo viên: Nguyen Dang Chien