Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - QTK43DL

Môn học này giới thiệu về sự ra đời, phát triển và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua

Giáo viên: Tran Thi Thuy Nga