GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 - BÓNG CHUYỀN. GV: PHAN BỬU TÚ

Học phần giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản của môn Bóng chuyền. Hướng dẫn cách phát bóng, chuyền bóng, tấn công, phòng thủ, luật thi đấu, trọng tài môn Bóng chuyền.

Giáo viên: Phan Buu Tu

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3 - BÓNG CHUYỀN

Học phần giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản của môn Bóng chuyền. Hướng dẫn cách phát bóng, chuyền bóng, tấn công, phòng thủ, luật thi đấu, trọng tài môn Bóng chuyền.

Giáo viên: Phan Buu Tu