Quản lý an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, mô tả một số nguy cơ, tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe trong môi trường lao động. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp những kiến thức về các công cụ áp dụng trong hoạt động quản lý nhằm đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động cũng như trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác đảm bảo an toàn trong lao động.

Giáo viên: Nguyen Thi Cuc