NGUYỄN NGỌC ANH THI - KHOA NGOẠI NGỮ

Học phần hướng dẫn sinh viên nhận biết và luyện tập các kỹ năng đọc hiểu cơ bản
trong tiếng Anh cụ thể như đọc tìm ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, nhận biết từ
trong ngữ cảnh, hiểu ý tác giả, nắm bắt cấu trúc bài đọc. Ngoài ra học phần giúp
sinh viên nắm bắt được các từ vựng có tần suất sử dụng cao trong tiếng Anh và
làm quen với các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh cũng như biết phương pháp
trả lời và làm quen với cấu trúc bài thi Đọc hiểu tương đương trình độ B1 theo
khung Châu Âu.Giáo viên: Nguyen Ngoc Anh Thi