Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 lớp TN K45 (SH)

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Giáo viên: Mai Sy Hoa