Quản trị kinh doanh quốc tế - QTK43

Học phần Quản trị kinh doanh quốc tế là học phần tự chọn thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành QTKD quốc tế, cung cấp kiến thức nền tảng và các ứng dụng trong môi trường công việc thực tế. Học phần giới thiệu, mô tả và giải thích môi trường kinh doanh quốc tế đương đại trong đó các tổ chức kinh doanh quốc tế đang phải đối mặt hiện nay. Học phần này cũng nhằm giới thiệu cách thức thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế của các công ty.

Giáo viên: Nguyen Ha Thu

TRƯƠNG QUANG THÁI - KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học phần bắt buộc Kế toán quản trị (KTQT) thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy trong học kỳ I năm học thứ 3. Học phần  trình bày những lý thuyết kế toán quản trị cơ bản làm nền tảng cho một số học phần khác trong chương trình đào tạo ngành QTKD. Sau khi  hoàn tất môn học này, sinh viên có thể vận dụng được các công cụ của kế toán quản trị để thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin cho các nhà  quản trị nội bộ doanh nghiệp để ra các quyết định liên quan đến lựa chọn các phương án kinh doanh; xác định giá bán của sản phẩm mới; lập  được dự toán tổng hợp cho một doanh nghiệp.

Giáo viên: Truong Quang Thai