SINH HOẠT LỚP- CSK43

Các thông tin liên quan đến tình hình học tập và rèn luyện của lớp CSK43 sẽ được cập nhật trong khóa học này.