Tôpô (CHK29+K30)

Học phần "Tôpô" cho lớp cao học Toán Giải tích K29, bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1: Tôpô đại cương

Nhắc lại các kiến thức về cấu trúc tôpô, khái niệm tập đóng, tập mở, compact, liên thông, ánh xạ liên tục.

Phần 2: Tôpô đại số

Giới thiệu các kiến thức cơ bản của Tôpô đại số như: nhóm cơ bản, đồng luân, đồng điều, đối đồng điều.

Đại số tuyến tính

Khóa học Đại số tuyến tính dành cho sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu bao gồm các nội dung sau đây:

- Ma trận và Định thức

- Hệ phương trình tuyến tính

- Không gian vectơ

- Ánh xạ tuyến tính

- Chéo hóa

- ...