Tôpô (CHK29+K30)

Học phần "Tôpô" cho lớp cao học Toán Giải tích K29, bao gồm các nội dung sau đây:

Phần 1: Tôpô đại cương

Nhắc lại các kiến thức về cấu trúc tôpô, khái niệm tập đóng, tập mở, compact, liên thông, ánh xạ liên tục.

Phần 2: Tôpô đại số

Giới thiệu các kiến thức cơ bản của Tôpô đại số như: nhóm cơ bản, đồng luân, đồng điều, đối đồng điều.

Giáo viên: Dang Tuan Hiep

Đại số tuyến tính

Khóa học Đại số tuyến tính dành cho sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu bao gồm các nội dung sau đây:

- Ma trận và Định thức

- Hệ phương trình tuyến tính

- Không gian vectơ

- Ánh xạ tuyến tính

- Chéo hóa

- ...

Giáo viên: Dang Tuan Hiep